Left menu

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Aktuálne informácie

   

  Rozhodnutie
  o predĺžení platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z ČOV III. Kurima 

  error loading iconCelé rozhodnutie tu ...

   

   

  Zmená ordičných hodín na detskej ambulancii v Kurime od 1.12.2019

  Utorok: 11:30 hod. - 15:30 hod. - ošetrenie

  Štvrtok: 9:00 hod - 11:30 hod.

  -poradne
  -očkovania
  -preventivné prehliadky

  Štvrtok: 11:30 hod. - 15:30 hod. - ošetrenia

  Pondelok, streda, a piatok ošetrenia na Detskej poliklinike v Bardejove, ul. Partizánska 4.

  Mobil: +421 950 861 201

   

  Slávnostné požehnanie krížovej cesty

  „ Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš“.
                                                          Sv. Ján Pavol II.

   

  Krizova cesta

  Krizova cestaKrizova cesta

  Viac fotiek tu...

      29. september 2019 bol ďalším významným dňom pre Kurimu a jej obyvateľov.
       Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela bola  obohatená o požehnanie novej krížovej cesty  umiestnenej na miestnom cintoríne za hojnej účasti veriacich, ktorí s hlavným celebrantom Mons. Pavlom Martonom, dekanom v Bardejove, spolu s emeritným pánom dekanom Jánom Švec-Bilým a miestnym  pánom farárom JCLic. Marekom Metiľom pri požehnávaní jednotlivých zastavení rozjímali o utrpení a nesmiernej láske Ježiša Krista.
  Do modlitieb a príhovorov boli zahrnutí všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o vyhotovenie krížovej cesty. Starosta obce Ján Bartoš vo svojom príhovore poďakoval bývalému správcovi farnosti Mgr. Danielovi Mišenkovi a poslancom obecného zastupiteľstva za podporu tejto myšlienky.
  Za finančnú pomoc poďakoval členom Ružencového bratstva, Pohrebnému cechu sv. Antona Paduánskeho a Združeniu vlastníkov urbárskych pozemkov - pozemkovému spoločenstvu Kurima. Rovnako poďakoval za sprostredkovanie a odbornú pomoc pri zadovážení jednotlivých vyobrazení wojtovi družobnej gminy Moszczenica Jerzymu Wałegovi, Ing. Rudolfovi Michalovovi a Bc. Jánovi Hajdukovi. Rovnako poďakoval aj miestnym živnostníkom a podnikateľom Slavomírovi Žatkovičovi, Petrovi Škriabovi, Petrovi Strončekovi, Andrejovi Pivovarníkovi a Róbertovi Vujčíkovi.
  Zvlášť vyzdvihol celkový vzhľad a technické riešenie, ktoré navrhol Ing. Ján Prusák. Poďakoval aj Miroslavovi Dzamovi st. a pracovníkom obce Jánovi Rigovi, Jánovi Halžovi, Jánovi Cinovi, Karolovi Cinovi, Júliusovi Karalovi a všetkým, na ktorých si menovite nespomenul.     

  V závere príhovoru vyslovil za všetkých prianie:

  „Nech je táto krížová cesta poďakovaním, prosbou a zachovaním duchovného dedičstva nás a našich predkov pre ďalšie generácie, aby bola Kurima dedinou dobrých ľudí, kde vládne pokoj a dobro“.

   

   

  Žiadosť o vyplácanie dotácie na diétne stravovanie

  error loading iconŽiadosť na stiahnutie

   

   

  Dôstojná rozlúčka so správcom našej farnosti.

       Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.6.2019, bolo poďakovanie formou udelenia ďakovného listu starostom obce a obecným zastupiteľstvom obce Kurima Vdp. Mgr. Danielovi Mišenkovi za neúnavné pôsobenie v oblasti morálky, upevňovania medziľudských vzťahov a za ohlasovanie evanjelia nádeje v obci Kurima v rokoch 2005 – 2019.
  Starosta obce veľmi pozitívne zhodnotil 14 – ročné plodné pôsobenie a spoluprácu medzi obcou a farským úradom v mnohých oblastiach života a rozvoja našej obce a poďakoval za častú osobnú účasť veľadôstojného duchovného otca na mnohých podujatiach a stretnutiach s občanmi organizovanými obcou. Ďalšia rozlúčka sa uskutočnila v nedeľu 30.6.2019 vo farskom kostole sv. Michala archanjela po svätej omši. Za všetkých Kurimčanov sa poďakoval starosta obce Ján Bartoš. Vyberáme časť jeho príhovoru: „ Drahý duchovný otec Daniel. Dovoľte mi v mene nás Kurimčanov Vám poďakovať za Vašu kňazskú službu, počas ktorej ste nás viedli bližšie k Bohu , ale aj k sebe navzájom. Počas 14 – ročného pôsobenia ste sa starali o hmotné aj duchovné dobrá. K tým viditeľným hmotným patria: premena okolia fary, vybudovanie športového a pastoračného centra Jozefa Pastira, rekonštrukcia farskej budovy zvnútra aj z vonku, výmena krytiny na kostole, oprava zvonov a vežových hodín a napokon rekonštrukcia oplotenia priestoru okolo kostola. Mnohé tieto aktivity a udalosti sú zapísané vo farskej kronike, ale omnoho dôležitejšie je to, čo sa zapísalo do našich sŕdc a duší. Ste pre nás mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje a nositeľom lásky. Nám nehodným Kurimčanom prináleží vzdávať vďaku a velebiť Boha za to, že nám všetkým bez rozdielu, malým, veľkým, starým, mladým, prejavil svoju lásku tým, že k nám poslal na 14 – rokov práve Vás otec Daniel. Natíska sa otázka, čím sme si to zaslúžili? Aký bol v tom zámer? Mnohé veci už boli zodpovedané počas Vášho pôsobenia. No mnohé ukáže čas. Prajeme Vám a vyprosujeme, aby dobrotivý Boh a Panna Mária  - matka kňazov a Matka  Cirkvi, vo svojej neopísateľnej láske boli pre Vás aj naďalej veľkým povzbudením a inšpiráciou, aby ste v novej farnosti rovnako ako tu v Kurime, boli veľkým mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje, no hlavne nositeľom lásky. Pamätajte na nás aj naďalej vo svojich modlitbách a obetách. Náš detský zbor na omšiach spieva:“ Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.“
  Drahý otec Daniel, Boh Vás miluje, aj my Vás milujeme a tak by to malo byť.

  Ďakujeme.

  Duchovny Otec

  Viac fotiek tu...

   

   

  Logo PSK

   

  Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave
  na území Prešovského samosprávneho kraja 

  Link na dotaznikOdkaz na dotazník

   

   

   

  Jurmak na Varošu 2019

  Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019Jurmak 2019

  Viac fotiek tu...

   

  Mária Drangová, 97 – ročná jubilantka

  najstaršia občianka Obce Kurima jubiluje 

  „ Nech sú požehnaní tí, čo majú pochopenie s mojou neistou chôdzou a trasľavými rukami. Nech sú požehnaní tí, čo uznávajú, že moje uši sa už musia napínať, aby zachytili slová. Nech sú požehnaní tí, čo si uvedomujú, že môj zrak zoslabol a moje myslenie už nie je bystré...“ 

       Stará ľudová múdrosť hovorí, že roky sa zastaviť nedajú, čo ako by sme chceli. Utekajú a ani nezbadáme, že mladosť je už dávno preč. 97 rokov v živote človeka je veľmi dlhá cesta po ktorej kráča aj naša vzácna jubilantka. Málo kto sa dožije takého krásneho veku ako pani Mária Drangová.
       Mária, rod. Maňková sa narodila v obci Šašová,  kde vyrastala spolu so svojimi  tromi súrodencami. Jej život sprevádzal už nebohý,  ale starostlivý a milujúci manžel Andrej, s ktorým vychovala tri deti. Babička aj napriek svojmu vysokému veku, sa teší  zo svojich  deviatich vnúčat, štyroch pravnúčat a jedného prapravnúčatka. Veľkou oporou jej je nevesta Terézia Drangová, ktorá  je jej ustavične nablízku a všemožne jej pomáha. Je úžasné pozerať sa s akou úprimnosťou a láskavým úsmevom babka ďakuje za milé slovo, pohladenie a opateru.  Jej láska a neha sa k nej vracajú tou najkrajšou formou, že ju jej najbližší opatrujú s nehou, úctou a uznaním.
       Pri príležitosti jej vzácneho  výročia v deň sviatku oslávenkyňu  navštívil starosta obce Ján Bartoš. V spoločnom kruhu nielen s ňou, ale aj  s najbližšou rodinou strávil nezabudnuteľné chvíle s rodinou,  no hlavne s jubilantkou, ktorej v mene všetkých občanov zaželal pokojnú starobu,  primerané zdravie, Božie požehnanie a všetkým, ktorí ju opatrujú, veľa trpezlivosti, nehy a vzájomného porozumenia.


  Duchovny Otec

  Viac fotiek tu...

   

  Oznam

  Finančná správa spustila projekt eKasa.
  Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

  error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

   

   

  Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

   

  error loading iconCelý dokument tu...

   

   

  Výzva

  Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

  error loading icon

  Celá výzva tu...

   

  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

  error loading iconCelý dokument

   

   

  Oznámenie o začiatku činnosti a nábor do športového biliardového klubu BK´14 Kurima

  error loading iconViac informácií tu...

   

   

  Policajný zbor SR upozorňuje

  Seniori pozor!

  Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

  Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

  error loading iconCelé upozornenie

   

   

  Informovanie cestujúcej verejnosti

  Zmena cestovného poriadku linky 701404

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Oznámenie o strategickom dokumente

  Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Otvorenie výstavy

  Schôdza

  Schôdza

  Viac fotiek tu ... 

   

  Kurimský šachový kráľ

  Divadelné predstavenie

  Výsledky:

  1. Jozef Harčár
  2. Adam Repka
  3. Adam Hricek 

  Viac fotiek tu...

   

  Hasičský volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj

  Volejbalový turnaj Volejbalový turnaj.

  Viac fotiek tu..

   

  Kurimská zábava aneb ach, tie ženy.

  Divadelné predstavenie

  Viac fotiek tu...

   

  Ustanovujúce zasadnutie

  Schôdza

  Viac fotiek tu ... 

   

  Stretnutie s dôchodcami spojené s požehnaním adventného venca.

  Stretnutie s dôchodcamiStretnutie s dôchodcamiStretnutie s dôchodcamiStretnutie s dôchodcami

  Viac fotiek tu...

   

  ZŠ v Kurime vyhrala defibrilátor

  Nič v živote nemá väčšiu hodnotu ako ľudský život. Prísť však s dobrou myšlienkou oceniť školy a zároveň pomáhať zachraňovať životy pomocou automatického externého defibrilátora (AED) sa podarilo neziskovej organizácii Falck a nadácii Allianz s projektom Záchrana som ja.

  Druhý ročník súťaže bol úspešný aj pre našu ZŠ v Kurime. Žiaci 1.B a 2.A pod vedením triednych učiteliek Mgr. M. Tomkovej a Mgr. S. Poljakovej zaslali krásne publikácie s príbehmi, ktoré boli zamerané na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Z takmer 400 prác porota vybrala 50 ocenených a tešíme sa, že sme medzi najlepšími. 

  Slávnostné vyhodnotenie sa konalo 14.11.2018 za prítomnosti záchranárov, starostu obce J. Bartoša a riaditeľa školy Mgr. V. Urdu .Víťazné triedy dostali diplomy a škola získala AED, ktorý bude veľkou pomocou pri záchrane života pre celú obec Kurima. Žiaci prvého stupňa sa mohli tešiť aj zo zážitkového vyučovania. Záchranári si pre nich pripravili praktické ukážky prvej pomoci. Obrovským zážitkom bolaukážka simulovaného zásahu záchranárov a reálna sanitka, ktorú si mohli detailne pozrieť aj zvnútra. Peknou spomienkou na tento deň boli pre deti i fotografie s maskotom projektu. Pedagógovia si zas popoludní doplnili svoje vedomosti v kurze prvej pomoci. Vďaka všetkým organizátorom za peknú myšlienku. 

  Mgr. Marcela Tomková

  Škola - defibrilator

  Viac fotiek tu ... 

   

   

  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

  V Y H L A S U J E
  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU  

  na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

  v územnom obvode okresu Bardejov
  od 15.06.2018 od 17,00 hod.  do odvolania.

   

  error loading iconCelé vyhlásenie

   

   

  Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného - vodoprávneho konania

  error loading iconVerejná vyhláška

   

   

  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

  Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
  v prípade núdze.

  112 volanie

  Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

  error loading iconInformačný leták ...

   

   

  Obec Kurima

  podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

  z v e r e j ň u j e  

  Zámer dlhodobo prenajať nehnuteľný majetok obce Kurima z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

  Pozemok v katastrálnom území obce Kurima: Prenájom časti pozemku z parcely CKN 337/4 na LV 778. Presná výmera bude určená po vypracovaní geometrického plánu na základe projektovej dokumentácie.
  Doba prenájmu je na 50 rokov za nájomné vo výške 1 200 € ročne.

  Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa podľa obecného zastupiteľstva je zohľadnenie verejného záujmu v oblasti vytvárania podmienok poskytovania sociálnych služieb a s tým spojený zámer výstavby zariadenia sociálnych služieb komunitného charakteru.

  O prenájme nehnuteľností bude obecné zastupiteľstvo v Kurime rokovať na svojom najbližšom zasadnutí.

  Bližšie informácie na Obecnom úrade Kurima
  Tel. 054/7391131

  V Kurime 22.5.2018

   

  Verejná vyhláška

  Realizácia optických sietí - Predlženie platnosti územného rozhodnutia

  error loading icon

  Celé rozhodnutie tu...

   

  Vážení priatelia

  Chceme aj prostredníctvom našej web stránky upriamiť pozornosť na nedávno otvorenú a sprístupnenú výstavu

  " Minulosť odtlačená v hline".

  Okrem iného je súčasťou výstavy aj keramika majstra ľudovej umeleckej výroby Tomáša Mihoka z našej obce a Kurima je v historickom kontexte hrnčiarstva viac krát spomenutá.

  Spoluautorom výstavy je náš rodák Mgr. Marián Čurný PhD.

  Krajské múzeum v Prešove Hlavná 86 080 01 Prešov.

  http://tripolitana.sk/ 

   

  Upozornenie pre používateľov zábavnej pyrotechniky

  ... čitaj viac

   

  Výzva

  Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

  Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

  Preto nezabúdaj, reflexný prvok Ti môže zachrániť život ! 

  Reflexný prvokReflexný prvok

   

   

   

   

   

   

   

  error loading iconPriestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky POKUTY

   

  error loading iconSprávne poplatky za zápis prvého a ďalšieho držiteľa vozidla

   

   

   

  Zimné vykurovacie obdobie

  Vážení občania,

       Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy. Štatistika požiarovosti nás o tom nekompromisne a výstražne presvedčuje.
  Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, neodborná manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a žiaľ aj úmyselné podpaľačstvo.

       Hasiči Vám ponúkajú niekoľko dobre myslených rád a to najmä:
  -  neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály,
  -  nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej a pod.,
  -  inštaláciu vykurovacích telies zverte odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
  -  dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke a odborne zaústené do komínových prieduchov,
  -  popol vysýpajte do nehorľavých nádob,
  -  veľké požiarne nebezpečenstvo vytvárajú drevené udiarne, preto údeniu venujte potrebnú pozornosť,
  -  vzhľadom na prechod viacerých domácnosti na vykurovanie drevom venujte zvýšenú pozornosť stavu komínov, komínových dvierok, dymovodov a inštalácii a obsluhe vykurovacích telies. Počas prevádzky treba komín kontrolovať a čistiť raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá a raz za dvanásť mesiacov, ak sú pripojené spotrebiče na plynné palivá,
  -  zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov nielen v čase zimného obdobia predstavujú elektrické zariadenia a najmä vznikajúce elektrické iskry alebo elektrické oblúky. Zabezpečujte preto pravidelnú a odbornú údržbu elektrických zariadení a kontrolu osobami s odbornou kvalifikáciou.

       Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Hasiči sú ochotní poradiť Vám v otázkach, ktoré Vám robia problémy a prajú Vám spokojné prežitie zimného obdobia a bez obáv z požiarov.

   

   

  Upozornenie

  Mestský podnik služieb Giraltovce, s.r.o. ako prevádzkovateľ triedeného zberu odpadov Vám pri najbližšom zbere poskytne plastové vrecia žltej farby (do domácnosti jedno na plasty, druhé na obaly z kovov - plechovky od nápojov a potravín), preto Vás prosíme, aby ste na túto skutočnosť upozornili Vašich občanov.

  Kovové obaly sa budú zbierať podľa platného kalendára vývozov 2016 od začiatku budúceho roka spolu so zberom plastov a skla. Podmienkou však je, aby plechovky od potravín (napr. ryby či paradajkový pretlak) boli očistené od zvyškov. Nádoby od plechoviek (predovšetkým od nápojov) budeme vyvážať podľa potreby pri ľubovoľnom termíne vývozu plastov (resp. plastov a skla), nakoľko je vysoko pravdepodobné, že väčšina občanov bude produkovať odpady tohto druhu individuálnym tempom (napr. starší ľudia nenaplnia vrece ani za obdobie kalendárneho roka).

  Od 1. 7. 2016 budú vrecia na plasty a plechovky farebne odlíšené.

  Ďakujem za spoluprácu.

  S pozdravom PhDr. Matúš Štofko riaditeľ MsPS Giraltovce, s.r.o  

   

  Podmienky vrátenia poplatku alebo jeho pomernej časti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

  Na základe novely zákona o miestnych daniach a poplatkoch platnej od 1.1.2013 obec Kurima prijala nové VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom určila nasledovné podmienky:

  • Obec vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je celý príslušný kalendárny rok, za ktorý je občan ako daňovník povinný zaplatiť v určenej lehote.

  • Nakoľko dôvody na vrátenie alebo zníženie poplatku o pomernú časť môžu nastať kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vráti poplatok alebo jeho pomernú čas po skončení obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok určený na základe písomnej žiadosti daňovníka, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok alebo preukáže splnenie podmienok v súlade s príslušným VZN hodnovernými dokladmi.
  Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:

  • poplatník nesmie byť dlžníkom obce

  • musí zaniknúť dôvod spoplatnenia a to zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu a odsťahovanie z územia obce, zánik práva užívania nehnuteľností.

  Zníženie poplatku

  Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Kurima.

       Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne
  vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Kurima, a to :

  • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
  •  pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní,
  • vo výnimočných prípadoch čestné vyhlásenie.
  • V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad.
  • Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

  Odpustenie poplatku

  Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Kurima.

  Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Kurima, a to :

  • potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,

  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
  • pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

  V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.

  Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie poplatku do 31.12. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 2/, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.

  Žiadosť....

  Potvrdenie zamestnavateľa....

   

  Kurimské múzeum pána Adama Dziackého

  MuzeumMuzeum

  Bližšie informácie na tel. čisle 054 73 913 75

  Alebo tu...

  Viac fotiek z múzea...

   

  Povinosti stavebníkov pri činnosti v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. 

  error loading icon     Informačný leták

   

  error loading icon     Informačná brožúra

   

  Centrum právnej pomoci - poskytovanie právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi.

  www.centrumpravnejpomoci.sk

   

  Prideľovanie zvláštneho evidenčného čísla
  obsahujúceho písmeno "C"

  (prideľované na poľnohospodárske práce alebo lesné práce)

  Zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno "C" sa môže prideliť motorovému vozidlu a prípojnému vozidlu, ktoré nie je schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu, ak je používané na poľnohospodárske práce alebo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka.  

  Žiadosť vlastníka vozidla (vypísať príslušné tlačivo s poučením) musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
  2. názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
  3. základné technické údaje vozidla:
   a) značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje možno zistiť,
   b) dĺžku, šírku a výšku vozidla,
  4. fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
  5. odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času používania tohto vozidla v cestnej premávke,
  6. dátum a podpis žiadateľa.

  Platnosť zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno "C" obmedzená najviac na tri kalendárne roky.
  Správny poplatok za pridelenie zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C (1ks) je 33,- €.  

  Tlačivo na stiahnutie:

  Ikona Word

  Pdf ikona

   

  Predpis na vyrub drevín

  .....čitaj viac

  Oznamenie

  - tlačivo

  Žiadosť

  - tlačivo

   

   

  Zber šatstva, textilu a obuvi!

  Vážení občania, v rámci zlepšenia a rozšírenia zberu a likvidácie zložiek komunálneho odpadu boli v obci umiestnené dve špeciálne zberné nádoby, do ktorých môžete umiestňovať šatstvo, textílie a obuv. Prosíme Vás, aby ste uvedené zložky odpadu umiestňovali do určených nádob čisté a patrične zabalené. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je dohodnutá na minimálne raz za dva týždne. Jedná nádoba je umiestnená na ulici Klepár, za budovou obecného úradu a druhá nádoba je umiestnená na rozhraní ulíc Vyšná a Námestí sv. Michala na priestranstve pred čističkou odpadových vôd.

   

   

  Pracovná doba zdravotných stredísk a lekárne

  Viac....

   

  Odporúčania pre obyvateľstvo

  v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk