Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odkaz vo veži kostola z roku 1927

  1. Strana orginal

  Odkaz

  Doslovny prepis

  P.P.J.K.
  Pochválený Pán Ježiš Kristus

  V roku Krista Pána 1927rímskokatolícky veriaci kurimskej rímskokatolíckej Cirkve s pomocou Božiou a so svojich síl a z milodarov bratov našich v Amerike prebývajúcich dali sme zakryť plechou celý chrám Boži. Rímskokatolíckym farárom bol Stefan Urban, kurátori boli v tejto doby: Andrej Greškovič, obecný stárosta, ktorý o zakrytie kostola s najväčšou usilovnosťou sa postaral a jeho zásluhou je, že občani kurimskej rímskokatolíckej Cirkve sa odhodlali na obety, a Julius Szinyei Merse obvodný notár, vymenovaný kurátor Najdôstojnejším Biskupským Úradom v Košiciach a Juraj Štich Hanušik zvolený kurátor školskou stolicou.-
  Obecní funkcionári boli: Ján Hricek, Jozef Repka a Jozef Dulina.- Obecným lekárom bol Dr. Jozef Fritš a veliteľom četnickej stanice strážm. František Machačný.- Zakryvanie Chramu prevedli Juraj Gajdar a Maximilian Friedmann, klampari z Bardiova za 25 692 Kor. čsl.
  V Kurime, dňa 28. Aprila 1927
  (podpísaní)                                                   Andrej Prusák a
  Julius Szinyei Merse                             Andrej Greškovič
  kurátor kostola a obv. notár                               obecný starosta a kurátor

  pečiatky

   

  2.Strana orginal

  odkaz

  Doslovny prepis

  Tuto robotu sme usilovne spracovali. riatte sa aj vy ktore v teraz žijete aby ste tiež prepravbu tohto chramu božieho usilovne a jak najlepšie Vám Váša pokročilosť podstupila spracovali.
  Jako Majstrove Klanpnerske
  Juraj Gajdár z Bardiova
  Miksa Friedmann z Bardiovsky Kupele
  Šándor Schwartz z. Bardiova
  Klanpnerske Tovaryse
  Karol Schumera
  Salamon Eller
  Horé uvedených majstrov som priateľský obsluhoval a víno aj pivo čapoval ktorích som stým posilňoval v práci.
  Kurimský hostinský
  Jozef Prusák 23 ročný
  V Kurime dňa 28. Aprila 1927

   

  Pamätná listina, ktorá bola vložená spolu s kópiou pôvodného odkazu do veže kostola pre ďalšie generácie.

  Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sv. Michala Archanjela KURIMA

  Pamätná listina

  V roku Pána 2012,

  v ôsmom roku od úmrtia prvého slovanského pápeža –
  Božieho služobníka blahej pamäti
  blahoslaveného JÁNA PAVLA II.,

  a v ôsmom roku pontifikátu
  jeho Svätosti pápeža BENEDIKTA XVI.,

  keď Košickú arcidiecézu spravuje
  J.E. Mons. BERNARD BOBER,

  dekanom bardejovského dekanátu je
  Mons. PAVOL MARTON,

  farárom farnosti KURIMA je
  vdp. DANIEL MIŠENKO,

  v devätnástom roku samostatnej Slovenskej republiky,
  v druhom volebnom období starostu obce Kurima
  pána JÁNA BARTOŠA

  sa členovia farskej hospodárskej rady obce Kurima posilnení dôverou v požehnanie a pomoc
  Trojjediného Boha - Otca, Syna i Ducha Svätého,
  v ochranu Panny Márie Nanebovzatej,
  Sv. Michala Archanjela, Sv. Ondreja, Sv. Antona Paduánskeho a všetkých Anjelov a Svätých,
  poznajúc obetavosť a ochotu všetkých veriacich, odhodlali pristúpiť
  k rekonštrukcii strechy a vonkajšej fasády
  farského chrámu Svätého Michala Archanjela,
  ktorý je stredobodom duchovného života celej farnosti

  a pôsobivou historickou a architektonickou dominantou v samotnom strede obce Kurima.

   

  Rekonštrukcia je plánovaná v nasledujúcom rozsahu:

  1. Etapa - práce:

  1. Demontáž pôvodnej plechovej krytiny z veže kostola - Apríl 2012
  2. Lokálna renovácia doskového opláštenia a olatenia veže (nosná konštrukcia krovu zatiaľ nie je poškodená) - Apríl - Máj 2012
  3. Osadenie medeného plechu na vežu kostola - Máj 2012
  4. Lokálna oprava poškodených častí omietky veže - Máj 2012
  5. Nanesenie nového fasádneho farebného náteru na vežu kostola - Máj 2012
  6. Zabezpečenie a inštalácia vežových hodín - Máj - Október 2012

   

  Strešná krytina lode kostola je v dobrej kondícii, bez prejavov prehrdzavenia alebo zatekania, preto aj s ohľadom na súčasné finančné možnosti prebehne jej oprava v horizonte najbližších troch rokov. Vtedy sa uskutočnia práce II. etapy:

  2. Etapa - práce:

  1. Demontáž pôvodnej plechovej krytiny z lode kostola - Apríl 2014
  2. Lokálna renovácia doskového opláštenia a olatenia lode, prípadne spevnenie krovu Apríl - Máj 2014
  3. Osadenie medeného plechu na strechu lode kostola - Máj 2014
  4. Oprava poškodených častí omietky obvodových stien lode kostola - Máj 2014
  5. Rozšírenie sakristie - Apríl - Máj 2014
  6. Nanesenie nového farebného fasádneho náteru na obvodové steny lode kostola (zhodne s náterom na vežu) - Máj 2014

  Toto dielo sme sa rozhodli vykonať svojpomocne, pomocou finančných zbierok a obetných darov od obyvateľov obce Kurima, s využitím skúseností a šikovných rúk kurimských majstrov:

  - klampiarov.....               pán Ľubomír BOLIŠINGA, pán Tomáš BOLIŠINGA (výmena plechu a renovácia makovice)
  - umeleckých kováčov.....  pán Jozef TVARDZÍK (oprava a renovácia kríža)
  - strojárov.....                  pán prof. Ing. František GREŠKOVIČ CSc., prodekan Strojníckej fakulty technickej univerzity v Košiciach (ukotvenie kríža a hromozvodu)
  - tesárov.....                    pán Róbert VUJČÍK (oprava krovu)
  - stolárov.....                   pán Ing. Ján PAĽURIK (zhotovenie nových zvukových okien)
  - murárov.....                  pán Peter STRONČEK (oprava fasády a organizácia murárskych prác)
  - elektromechanikov.....    pán Ing. Ján PRUSÁK (zabezpečenie a inštalácia vežových hodín.

  Práce prebiehajú pod starostlivým dohľadom kostolníka, ktorým je od roku 2010
  pán František MINČÁK        č.d. 95                            nar. 1950

  a zvolených členov farskej hospodárskej rady, ktorými sú od r. 2007:

  pán Adam DZIACKY            č.d. 111                 nar. 1940
  pán Jozef ŽATKOVIČ          č.d. 171                 nar. 1947
  pán Peter STRONČEK         č.d. 296                 nar. 1968
  pán Martin ĎURÍK              č.d. 291                 nar. 1968
  pán Miroslav VAŠIČKANIN    č.d. 160                 nar. 1974
  pán Ing. Ondrej MARTIČEK  č.d. 237                 nar. 1961
  pán Ing. Anton REPKA        č.d. 173                 nar. 1960

   

  Opierame sa pritom:

  1. v prvom rade o nesmiernu silu svätých omší, ktoré sú pravidelne slúžené za celú farnosť za hudobného doprovodu dlhoročných kurimských organistov a kantorov

  pán Adam REPKA               č.d. 83                            nar. 1924 (už 57 rokov kantorom)
  a jeho synovia
  pán Valentín REPKA           č.d. 84                            nar. 1962
  pán Róbert REPKA             č.d. 90                            nar. 1964

  1. o veľkú silu a pomoc modlitieb Bratstva Posvätného Ruženca, ktorého hlavným horliteľom je od roku 1996

   

  pán Ján BARTOŠ starší, nar. v r. 1935 – otec starostu obce.

  1. a o láskavé pochopenie a všestrannú podporu obecného úradu a obecného zastupiteľstva, menovite:

  pán Ján BARTOŠ                starosta obce
  pán Róbert VUJČÍK             zástupca starostu obce
  pán Milan BEDNÁR              poslanec
  pán Ing. Vincent HRICEK      poslanec  
  pán Ing. Ján PRUSÁK           poslanec
  pán Mgr. Jozef ŠKVAREK      poslanec
  pani Ľudmila HORVÁTOVÁ    poslankyňa 
  pán Ing. Jozef MURCKO       poslanec
  pán JUDr. Stanislav SÚLETY  poslanec
  pán Mgr. Peter MINČÁK      poslanec

   

  Súc verní odkazu z roku 1927, ktorý nám zanechali naši predchodcovia a ktorý sme my s veľkou vážnosťou a úctou prečítali, prijali a ním sa riadili, vyzývame aj my Vás, naši drahí synovia a dcéry v ktoromkoľvek budúcom čase, aby ste sa s patričnou zodpovednosťou starali o tento chrám, ako o vzácne dedičstvo, ktoré postavili naši praotcovia na slávu Božiu a pre náš duchovný vzrast.

  Nech Trojjediný Boh a Panna Mária ochraňujú Kurimu a Slovensko na mnohé a mnohé roky, aby sme na tomto Bohu zasvätenom mieste spolu s našimi deťmi a všetkými budúcimi potomkami rástli vo viere.

  S touto úprimnou a vrúcnou túžbou my, veriaci kurimskej farnosti, vkladáme túto pamätnú listinu, ako odkaz do veže nášho Chrámu

  dnes, t. j. 12. Mája, roku Pána MMXII.

  V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

   

  Daniel Mišenko - farár                                    Ján Bartoš - starosta obce

   

  Orginálný dokument......

   

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk