Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Vážení spoluobčania

  obec Kurima zverejňuje informáciu o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „Florián“, budú dostávať dôležité informácie formou sms správ. Formou sms budú zasielané dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sieti ( napríklad elektrina, voda, plyn), predajné akcie, kultúrno - športové podujatia, zber odpadu, zasadnutie zastupiteľstva a podobne. 

  V prípade, že máte záujem o túto službu, ktorú technický a finančne zabezpečuje obec, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.kurima.eu prípadne môžete prísť osobne na obecný úrad a vyplniť tlačivo, ktorý Vám bude poskytnutý na Vaše požiadanie. Ak má občan viacej telefónnych čísiel, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny kontakt. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby , aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému, v tomto prípade obcí Kurima, súhlas s poskytnutím svojich údajov na účel uvedený vo formulári. 

  Je potrebné, aby formulár s predpísaným textom bol vyplnený úplne a podpísaný občanom. V opačnom prípade nebude formulár zaradený do systému kontaktov na rozosielanie sms správ.

  Link na formulár tu...

   

  Pozvánka

  Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov – pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností, ktoré sa uskutoční 

  dňa 22.06.2019 (sobota) o 15,00 hod. v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime 

  Od 14,00 hod. bude prebiehať prezentácia členov, preto žiadam o dochvíľnosť, aby schôdza začala o 15,00 hod. 

  error loading iconCelá pozvánka a program tu...

   

   

  error loading iconSplnomocnenie tu...

   

   

  Obec Kurima

  Podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

  v y h l a s u j e

  Výberové konanie

  na obsadenie funkcie
  riaditeľa Základnej školy Kurima
  Družstevná 222/7, 086 12 Kurima 

  error loading iconPožiadavky, doklady a kvalifikačné predpoklady tu...

   

   

  Materská škola Kurima, Nižná 11, 08612 Kurima

  ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY na školský rok 2019/2020

  Riaditeľka materskej školy Kurima oznamuje všetkým rodičom, že v zmysle § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z o materskej škole

  prijíma žiadosti o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy Kurima denne počas prevádzky materskej školy v čase:

  od: 02. 05. 2019 do: 31. 05. 2019

  K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

  Do materskej školy prednostne prijímame:

  • deti ktoré dovŕšili piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

  Mgr. Lenka Vagaská riaditeľka materskej školy  

  error loading iconŽiadosť (vytlačiť a vypisať)

   

  Oznam

  Finančná správa spustila projekt eKasa.
  Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Informovanie cestujúcej verejnosti

  Zmena cestovného poriadku linky 701404

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Oznámenie o strategickom dokumente

  Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Voľby 
  do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

  Informácie pre voliča

  Dátum a čas konania volieb
  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky  sa konajú
  v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h. 

   

  error loading iconCelý oznam tu ....

   

  Oznámenie

  o zverejnení emailovej adresy obce Kurima na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  

  ou@kurima.eu

   

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

  error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

   

   

  Obecné zastupiteľstvo v Kurime v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kurime č. 3/1 zo dňa 26.2.2019 vyhlasuje

  deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kurima

  9. apríla 2019 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kurime

  error loading iconKvalifikačné predpoklady a ďalšie informácie tu

   

   

  Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

   

  error loading iconCelý dokument tu...

   

   

  Výzva na vykonanie výrubu okliesnienia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochranom pásme Vn vedení formou verejnej vyhlášky

   

  error loading iconCelá výzva tu...

   

   

  Oznámenie o začiatku činnosti a nábor do športového biliardového klubu BK´14 Kurima

  error loading iconViac informácií tu...

   

   

  Výzva

  Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

  error loading icon

  Celá výzva tu...

   

  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

  error loading iconCelý dokument

   

   

  Policajný zbor SR upozorňuje

  Seniori pozor!

  Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

  Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

  error loading iconCelé upozornenie

   

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk