Left menu

Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Oznamujeme Vám Vážení občania,


  že z technických príčin nebude dnes odvysielaná relácia s názvom „Regina“ – dokument o Kurime.

  O náhradnom termíne Vás budeme vopred informovať. Za pochopenie Vám Slovenská televízia vopred ďakuje.

   

  Plagát tyždeň manželstva

   

  Pozvánka 

  Výbor pozemkového spoločenstva Združenia vlastníkov urbárskych pozemkov – pozemkové spoločenstvo Kurima, pozýva všetkých svojich členov na zasadnutie Zhromaždenia spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľností, ktoré sa uskutoční

  dňa 14.3.2020 (sobota) o 15,00 hod.

  v sále Kultúrno-správnej budovy v Kurime Od 14,00 hod. bude prebiehať prezentácia členov, preto žiadam o dochvíľnosť, aby schôdza začala o 15,00 hod.

  error loading iconCelá pozvánka a program

   

  error loading iconSplnomocnenie

   

   

  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove

  Výzva

  Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť

  Počas posledných dní Policajný zbor zaznamenal nárast tragických nehôd s účasťou chodcov. Z analýz vyplynulo, že prevažná časť tragických nehôd sa stala za zníženej viditeľnosti v obci a všetky mimo priechodu pre chodcov.
  Ich obeťami bohužiaľ bývajú často chodci. Stáva sa tak najmä preto, že ich nie je vidieť, preto je dôležité používať reflexné prvky za zníženej viditeľnosti na cestách (pásiky, vesty, nálepky).
  Dnes je dostupných množstvo reflexných pomôcok, ktoré Vás urobia viditeľnými za tmy, dažďa, sneženia. Či už žltý reflexný pás pripnutý na rukáve alebo rôznofarebné reflexné samolepky nalepené na podrážkach topánok, školských taškách aj kočíkoch.
  Pri prechádzaní cez cestu treba prednostne použiť priechod pre chodcov, nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozilo, neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách, taktiež nevstupovať na vozovku ak nie možné cez ňu bezpečne prejsť, neprekonávať zábradlie ani iné zábrany, bezdôvodne sa nezdržiavať a nezastavovať po vstupe na vozovku.

               Reflexné predmety umiestnite najlepšie ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky. Predchádzajte tomu, aby dopravná nehoda zmenila v zlomku sekundy Váš život a životy Vašich blízkych.

   

  Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov - VSD

  Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať
  výrub-okliesnenie je 02.03.2020

  error loading iconCelá výzva tu...

   

  Oznam!
  Aktuálna situácia v dodávke pitnej vody
  na SKV Kurima - Dubinné

  Z dôvodu zníženej výdatnosti vodných zdrojov ako aj z dôvodu nutnosti prevádzky úpravne vody Kurima VVS, a.s., závod Bardejov pristúpil k čiastočnej regulácii dodávky pitnej vody

  Voda bude dodavaná v zavislosti od výdatnosti vodného zdroja od 06:00 hod. do 18:00 hod.

  Čas 18:00 hod. je orientačný, v prípade potreby bude zmenený, táto situácia si bude vyžadovať zvýšenú kontrolu prevádzky, t.j. zvvýšenú prítomnosť a činnosť našich pracovníkov na miestnom vodovode.

  O každej ďalšej zmene budú neodkladne informovaní starostovia obcí.

  Vzhľadom na túto mimoriadnu situáciu žiadame obyvateľov o pochopenie.

  error loading iconCelý dokument tu...

   

  Obec Kurima má schválený projekt

  „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kurime, Družstevná 222“,

  na ktorý získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)

  Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

  Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

  Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J849-222-13 bola uzavretá dňa 30.08.2019 a schválená výška príspevku je 133 590,92 EUR.

  Začiatok realizácie projektu: 02/2020 – ukončenie realizácie projektu: 11/2020.

  error loading iconViac informácii tu...

   

  Zvozový kalendár 2020

  Zmena!
  Všetky plasty spolu do jedného žltého vreca. Ostatné zložky nezmenené podľa rozpisu!

  Z dôvodu prebiehajúcej zmeny organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá podľa zákona o odpadoch zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov je zvozový kalendár, podľa ktorého nám zber realizuje Mestský podnik služieb Giraltovce iba na prvý štvrťrok t.j. január – marec 2020.
  O prípadných zmenách v systéme triedeného zberu Vás budeme informovať.

  Rozpis vývozu odpadu tu...

   

  Plagát vystava

   

  Zverejnenie strategického dokumentu

  Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. 

  Obec, podľa § 11 ods.1 zákona č.24/2006 Z.z. ako dotknutá obec zverejňuje na stránke obce odkaz na strategický dokument

  ,, Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja.“

  Do strategického dokumentu môžete nahliadnuť aj na Obecnom úrade a to v pracovných dňoch pondelok až piatok,  riadnom pracovnom čase, kde si môže z neho robiť odpisy, výpisy a na vlastné náklady zhotoviť kópie.

  Správa bude verejnosti prístupná 21 dní.
  Od. 23.01.2020 do 13.02.2020.

  Verejnosť môže podľa § 12 ods. 2 doručiť písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov najneskôr do 21. dní odo dňa zverejnenie informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.

  Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod do 12,00 hod. termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle:
  051/7082219
  alebo e-mailom : alena.sekerakova@minv.sk  

  Link na dokument tu... 

   

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


  V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR v roku 2020 dňa 29.02.2020,

  obec Kurima zverejňuje:

  e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

  repkova@kurima.eu

  e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je

  repkova@kurima.eu

   

  Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

  repkova@kurima.eu

   

  Viac informácii nájdete tu...

  Informácie pre voliča 

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

  error loading iconViac informaácii nejdete tu... 

   

   

  Obec Kurima

  bola úspešná a na základe žiadosti o poskytnutí dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2019

  Podpis zmluvy

  Program 1:
  Podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok v PSK,
  Poskytnutá dotácia vo výške 92 850,00€ na projekt s názvom:
  "Rekonštrukcia kaštieľa v obci Kurima."


  Celkový rozpočet na tento projekt je 210 000,00 €

  Starosta obce Ján Bartoš a predseda PSK Milan Majerský pri slávnostnom podpise zmluvy dňa 12.12.2019 na pôde PSK.

  Podpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvy

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení spoluobčania

  obec Kurima zverejňuje informáciu o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „Florián“, budú dostávať dôležité informácie formou sms správ. Formou sms budú zasielané dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sieti ( napríklad elektrina, voda, plyn), predajné akcie, kultúrno - športové podujatia, zber odpadu, zasadnutie zastupiteľstva a podobne. 

  V prípade, že máte záujem o túto službu, ktorú technický a finančne zabezpečuje obec, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.kurima.eu prípadne môžete prísť osobne na obecný úrad a vyplniť tlačivo, ktorý Vám bude poskytnutý na Vaše požiadanie. Ak má občan viacej telefónnych čísiel, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny kontakt. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby , aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému, v tomto prípade obcí Kurima, súhlas s poskytnutím svojich údajov na účel uvedený vo formulári. 

  Je potrebné, aby formulár s predpísaným textom bol vyplnený úplne a podpísaný občanom. V opačnom prípade nebude formulár zaradený do systému kontaktov na rozosielanie sms správ.

  Ikona dotaznikLink na formulár tu...

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel

  Hlásenie obecného rozhlasu

  Link na registračný formulár zasielanie sms tu...
  Ikona dotaznik

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk