Left menu
Eures

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení spoluobčania

  obec Kurima zverejňuje informáciu o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „Florián“, budú dostávať dôležité informácie formou sms správ. Formou sms budú zasielané dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sieti ( napríklad elektrina, voda, plyn), predajné akcie, kultúrno - športové podujatia, zber odpadu, zasadnutie zastupiteľstva a podobne. 

  V prípade, že máte záujem o túto službu, ktorú technický a finančne zabezpečuje obec, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.kurima.eu prípadne môžete prísť osobne na obecný úrad a vyplniť tlačivo, ktorý Vám bude poskytnutý na Vaše požiadanie. Ak má občan viacej telefónnych čísiel, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny kontakt. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby , aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému, v tomto prípade obcí Kurima, súhlas s poskytnutím svojich údajov na účel uvedený vo formulári. 

  Je potrebné, aby formulár s predpísaným textom bol vyplnený úplne a podpísaný občanom. V opačnom prípade nebude formulár zaradený do systému kontaktov na rozosielanie sms správ.

  Ikona dotaznikLink na formulár tu...

   

  Slávnostné adventné posedenie dôchodcov so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva dňa 1. decembra 2019.

  Posvetenie venca

  Žiadna jeseň nie je konečnou zastávkou a po zime k nám znova zavíta jar, teplo v podobe svetla, ktoré akoby chcelo vojsť do všetkých našich domovov a zapáliť v nich svetlo lásky a rozžiariť celý svet. V tomto adventnom čase sa snažíme odovzdať dar lásky, dar srdca týmto našim starším spoluobčanom, ktorým sme poďakovali za všetko čo nám dali, čo nám denne dávajú a čo pre nás robia alebo v minulosti urobili. Dôchodcovia medzi sebou srdečne privítali správcu farnosti Kurima Mareka Metiľa a popoludnie spestril hrejivým hudobným vystúpením FS Kurimjan.  

  Viac fotiek tu...

   

  Zmená ordičných hodín na detskej ambulancii v Kurime od 1.12.2019

  Utorok: 11:30 hod. - 15:30 hod. - ošetrenie

  Štvrtok: 9:00 hod - 11:30 hod.

  -poradne
  -očkovania
  -preventivné prehliadky

  Štvrtok: 11:30 hod. - 15:30 hod. - ošetrenia

  Pondelok, streda, a piatok ošetrenia na Detskej poliklinike v Bardejove, ul. Partizánska 4.

  Mobil: +421 950 861 201

   

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky


  V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR v roku 2020 dňa 29.02.2020,

  obec Kurima zverejňuje:

  e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je

  repkova@kurima.eu

   

  Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

  repkova@kurima.eu

   

  Viac informácii nájdete tu...

  Informácie pre voliča 

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

  error loading iconViac informaácii nejdete tu... 

   

   

   

  Logo PSK

   

  Dotazník zameraný na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave
  na území Prešovského samosprávneho kraja 

  Link na dotaznikOdkaz na dotazník

   

   

   

  Slávnostné požehnanie krížovej cesty

  „ Lásku bez kríža nenájdeš, kríž bez lásky neunesieš“.
                                                          Sv. Ján Pavol II.

   

  Krizova cesta

  Krizova cestaKrizova cesta

  Viac fotiek tu...

      29. september 2019 bol ďalším významným dňom pre Kurimu a jej obyvateľov.
       Odpustová slávnosť sv. Michala Archanjela bola  obohatená o požehnanie novej krížovej cesty  umiestnenej na miestnom cintoríne za hojnej účasti veriacich, ktorí s hlavným celebrantom Mons. Pavlom Martonom, dekanom v Bardejove, spolu s emeritným pánom dekanom Jánom Švec-Bilým a miestnym  pánom farárom JCLic. Marekom Metiľom pri požehnávaní jednotlivých zastavení rozjímali o utrpení a nesmiernej láske Ježiša Krista.
  Do modlitieb a príhovorov boli zahrnutí všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o vyhotovenie krížovej cesty. Starosta obce Ján Bartoš vo svojom príhovore poďakoval bývalému správcovi farnosti Mgr. Danielovi Mišenkovi a poslancom obecného zastupiteľstva za podporu tejto myšlienky.
  Za finančnú pomoc poďakoval členom Ružencového bratstva, Pohrebnému cechu sv. Antona Paduánskeho a Združeniu vlastníkov urbárskych pozemkov - pozemkovému spoločenstvu Kurima. Rovnako poďakoval za sprostredkovanie a odbornú pomoc pri zadovážení jednotlivých vyobrazení wojtovi družobnej gminy Moszczenica Jerzymu Wałegovi, Ing. Rudolfovi Michalovovi a Bc. Jánovi Hajdukovi. Rovnako poďakoval aj miestnym živnostníkom a podnikateľom Slavomírovi Žatkovičovi, Petrovi Škriabovi, Petrovi Strončekovi, Andrejovi Pivovarníkovi a Róbertovi Vujčíkovi.
  Zvlášť vyzdvihol celkový vzhľad a technické riešenie, ktoré navrhol Ing. Ján Prusák. Poďakoval aj Miroslavovi Dzamovi st. a pracovníkom obce Jánovi Rigovi, Jánovi Halžovi, Jánovi Cinovi, Karolovi Cinovi, Júliusovi Karalovi a všetkým, na ktorých si menovite nespomenul.     

  V závere príhovoru vyslovil za všetkých prianie:

  „Nech je táto krížová cesta poďakovaním, prosbou a zachovaním duchovného dedičstva nás a našich predkov pre ďalšie generácie, aby bola Kurima dedinou dobrých ľudí, kde vládne pokoj a dobro“.

   

   

  Žiadosť o vyplácanie dotácie na diétne stravovanie

  error loading iconŽiadosť na stiahnutie

   

   

  Dôstojná rozlúčka so správcom našej farnosti.

       Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.6.2019, bolo poďakovanie formou udelenia ďakovného listu starostom obce a obecným zastupiteľstvom obce Kurima Vdp. Mgr. Danielovi Mišenkovi za neúnavné pôsobenie v oblasti morálky, upevňovania medziľudských vzťahov a za ohlasovanie evanjelia nádeje v obci Kurima v rokoch 2005 – 2019.
  Starosta obce veľmi pozitívne zhodnotil 14 – ročné plodné pôsobenie a spoluprácu medzi obcou a farským úradom v mnohých oblastiach života a rozvoja našej obce a poďakoval za častú osobnú účasť veľadôstojného duchovného otca na mnohých podujatiach a stretnutiach s občanmi organizovanými obcou. Ďalšia rozlúčka sa uskutočnila v nedeľu 30.6.2019 vo farskom kostole sv. Michala archanjela po svätej omši. Za všetkých Kurimčanov sa poďakoval starosta obce Ján Bartoš. Vyberáme časť jeho príhovoru: „ Drahý duchovný otec Daniel. Dovoľte mi v mene nás Kurimčanov Vám poďakovať za Vašu kňazskú službu, počas ktorej ste nás viedli bližšie k Bohu , ale aj k sebe navzájom. Počas 14 – ročného pôsobenia ste sa starali o hmotné aj duchovné dobrá. K tým viditeľným hmotným patria: premena okolia fary, vybudovanie športového a pastoračného centra Jozefa Pastira, rekonštrukcia farskej budovy zvnútra aj z vonku, výmena krytiny na kostole, oprava zvonov a vežových hodín a napokon rekonštrukcia oplotenia priestoru okolo kostola. Mnohé tieto aktivity a udalosti sú zapísané vo farskej kronike, ale omnoho dôležitejšie je to, čo sa zapísalo do našich sŕdc a duší. Ste pre nás mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje a nositeľom lásky. Nám nehodným Kurimčanom prináleží vzdávať vďaku a velebiť Boha za to, že nám všetkým bez rozdielu, malým, veľkým, starým, mladým, prejavil svoju lásku tým, že k nám poslal na 14 – rokov práve Vás otec Daniel. Natíska sa otázka, čím sme si to zaslúžili? Aký bol v tom zámer? Mnohé veci už boli zodpovedané počas Vášho pôsobenia. No mnohé ukáže čas. Prajeme Vám a vyprosujeme, aby dobrotivý Boh a Panna Mária  - matka kňazov a Matka  Cirkvi, vo svojej neopísateľnej láske boli pre Vás aj naďalej veľkým povzbudením a inšpiráciou, aby ste v novej farnosti rovnako ako tu v Kurime, boli veľkým mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje, no hlavne nositeľom lásky. Pamätajte na nás aj naďalej vo svojich modlitbách a obetách. Náš detský zbor na omšiach spieva:“ Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.“
  Drahý otec Daniel, Boh Vás miluje, aj my Vás milujeme a tak by to malo byť.

  Ďakujeme.

  Duchovny Otec

  Viac fotiek tu...

   

  Oznam

  Finančná správa spustila projekt eKasa.
  Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

  error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

   

   

  Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

   

  error loading iconCelý dokument tu...

   

   

  Oznámenie o začiatku činnosti a nábor do športového biliardového klubu BK´14 Kurima

  error loading iconViac informácií tu...

   

   

  Výzva

  Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

  error loading icon

  Celá výzva tu...

   

  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

  error loading iconCelý dokument

   

   

  Policajný zbor SR upozorňuje

  Seniori pozor!

  Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

  Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

  error loading iconCelé upozornenie

   

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel
  Hlásenie obecného rozhlasu

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk