Left menu

 

Štatistika prístupov

  pocitadlo
Eures

 

Sociálna práca v obci

Logo

 

 

Počasie

Počasie Kurima - Svieti.com

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vitajte na internetovej stránke obce Kurima

   
  Vážení spoluobčania, milí návštevníci, vítame Vás na internetovej stránke obce Kurima. Verím, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky Vám umožní dozvedieť sa o minulosti, súčasnosti a plánovanej budúcnosti našej obce. Zároveň chcem vysloviť prianie, aby táto stránka svojim obsahom poslúžila  všetkým, ktorí sa o dianie  v našej obci zaujímajú. Súčasne Vás žiadam o zhovievavosť, ak na nej nie vždy nájdete požadované informácie, pretože ju tvoríme  popri mnohých ďalších povinnostiach.
  S prianim všetkého dobrého Ján Bartoš - starosta obce.

   

  Hlásenie v rozhlase rovno do Vášho mobilu

  Vážení spoluobčania

  obec Kurima zverejňuje informáciu o možnosti zapojiť sa do informačného systému v našej obci. Občania, ktorí sa zapoja do projektu „Florián“, budú dostávať dôležité informácie formou sms správ. Formou sms budú zasielané dôležité informácie ako napríklad: poruchy, havárie, odstávky sieti ( napríklad elektrina, voda, plyn), predajné akcie, kultúrno - športové podujatia, zber odpadu, zasadnutie zastupiteľstva a podobne. 

  V prípade, že máte záujem o túto službu, ktorú technický a finančne zabezpečuje obec, je potrebné vyplniť formulár, ktorý nájdete na našej internetovej stránke www.kurima.eu prípadne môžete prísť osobne na obecný úrad a vyplniť tlačivo, ktorý Vám bude poskytnutý na Vaše požiadanie. Ak má občan viacej telefónnych čísiel, prosíme uviesť na jednu osobu iba jeden telefónny kontakt. V zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je potrebné, aby , aby fyzická osoba udelila prevádzkovateľovi systému, v tomto prípade obcí Kurima, súhlas s poskytnutím svojich údajov na účel uvedený vo formulári. 

  Je potrebné, aby formulár s predpísaným textom bol vyplnený úplne a podpísaný občanom. V opačnom prípade nebude formulár zaradený do systému kontaktov na rozosielanie sms správ.

  Link na formulár tu...

   

  Dôstojná rozlúčka so správcom našej farnosti.

       Jedným z bodov rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 28.6.2019, bolo poďakovanie formou udelenia ďakovného listu starostom obce a obecným zastupiteľstvom obce Kurima Vdp. Mgr. Danielovi Mišenkovi za neúnavné pôsobenie v oblasti morálky, upevňovania medziľudských vzťahov a za ohlasovanie evanjelia nádeje v obci Kurima v rokoch 2005 – 2019.
  Starosta obce veľmi pozitívne zhodnotil 14 – ročné plodné pôsobenie a spoluprácu medzi obcou a farským úradom v mnohých oblastiach života a rozvoja našej obce a poďakoval za častú osobnú účasť veľadôstojného duchovného otca na mnohých podujatiach a stretnutiach s občanmi organizovanými obcou. Ďalšia rozlúčka sa uskutočnila v nedeľu 30.6.2019 vo farskom kostole sv. Michala archanjela po svätej omši. Za všetkých Kurimčanov sa poďakoval starosta obce Ján Bartoš. Vyberáme časť jeho príhovoru: „ Drahý duchovný otec Daniel. Dovoľte mi v mene nás Kurimčanov Vám poďakovať za Vašu kňazskú službu, počas ktorej ste nás viedli bližšie k Bohu , ale aj k sebe navzájom. Počas 14 – ročného pôsobenia ste sa starali o hmotné aj duchovné dobrá. K tým viditeľným hmotným patria: premena okolia fary, vybudovanie športového a pastoračného centra Jozefa Pastira, rekonštrukcia farskej budovy zvnútra aj z vonku, výmena krytiny na kostole, oprava zvonov a vežových hodín a napokon rekonštrukcia oplotenia priestoru okolo kostola. Mnohé tieto aktivity a udalosti sú zapísané vo farskej kronike, ale omnoho dôležitejšie je to, čo sa zapísalo do našich sŕdc a duší. Ste pre nás mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje a nositeľom lásky. Nám nehodným Kurimčanom prináleží vzdávať vďaku a velebiť Boha za to, že nám všetkým bez rozdielu, malým, veľkým, starým, mladým, prejavil svoju lásku tým, že k nám poslal na 14 – rokov práve Vás otec Daniel. Natíska sa otázka, čím sme si to zaslúžili? Aký bol v tom zámer? Mnohé veci už boli zodpovedané počas Vášho pôsobenia. No mnohé ukáže čas. Prajeme Vám a vyprosujeme, aby dobrotivý Boh a Panna Mária  - matka kňazov a Matka  Cirkvi, vo svojej neopísateľnej láske boli pre Vás aj naďalej veľkým povzbudením a inšpiráciou, aby ste v novej farnosti rovnako ako tu v Kurime, boli veľkým mužom modlitby, svedkom viery, poslom nádeje, no hlavne nositeľom lásky. Pamätajte na nás aj naďalej vo svojich modlitbách a obetách. Náš detský zbor na omšiach spieva:“ Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.“
  Drahý otec Daniel, Boh Vás miluje, aj my Vás milujeme a tak by to malo byť.

  Ďakujeme.

  Duchovny Otec

   

  Oznam

  Zubná ambulancia v Kurime oznamuje svojim pacientom, že v čase od 8.7.2019 do 19.7.2019 sa nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

  Zastupovanie:
  od 8.7.2019 do 12.7.2019 MUDr. Mária Čisariková Raslavice
  Od 15.7.2019 do 19.7.2019 MUDr. Petnuch Igor, Bardejovská Nová Ves 

   

   

  Oznam

  Finančná správa spustila projekt eKasa.
  Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu.

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Informovanie cestujúcej verejnosti

  Zmena cestovného poriadku linky 701404

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Oznámenie o strategickom dokumente

  Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

   

  error loading iconCelý oznam tu...

   

   

  Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

  error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jarná kampaň

   

   

  Obecné zastupiteľstvo v Kurime v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v plnom znení a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kurime č. 3/1 zo dňa 26.2.2019 vyhlasuje

  deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Kurima

  9. apríla 2019 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Kurime

  error loading iconKvalifikačné predpoklady a ďalšie informácie tu

   

   

  Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu

   

  error loading iconCelý dokument tu...

   

   

  Výzva na vykonanie výrubu okliesnienia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochranom pásme Vn vedení formou verejnej vyhlášky

   

  error loading iconCelá výzva tu...

   

   

  Oznámenie o začiatku činnosti a nábor do športového biliardového klubu BK´14 Kurima

  error loading iconViac informácií tu...

   

   

  Výzva

  Výzva k registrácii chovov ošípaných kde sa chová 1 a viac ošípaných

  error loading icon

  Celá výzva tu...

   

  Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

  error loading iconCelý dokument

   

   

  Policajný zbor SR upozorňuje

  Seniori pozor!

  Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

  Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

  error loading iconCelé upozornenie

   

   

  Pridali sme nové videa z pamiatok Kurimy a z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

   

   

  right panel
  Hlásenie obecného rozhlasu

  Rozhlas

  Hlásenie obecného rozhlasu si môžete vypočuť po kliknuti na ikonu

  Pridali sme nové videa
  z pamiatok Kurimy
  a
  z Dni Kurimy.

  Môžete si ich pozrieť vo videozóne, alebo kliknutím na tento odkaz

  Klik tu...

  Kontakt
  Obecný úrad Kurima
  ul. Klepár 1
  086 12 Kurima
  mail: oukurima@stonline.sk
  mail: ou@kurima.eu
  internet: www.kurima.eu
  IČO: 00322245
  DIČ: 2020623209
  Bankové spojenie:
  SK11 5600 0000 0036 2111 3001

  Bulletin o našej obci v digitálnej podobe

  Buletín

  Fond

  Pečať rozvoja
  obcí a miest 2016

  Fond

  Za rok 2016 bola obec Kurima vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST.

  Čítaj viac...

  Náš partner


  Moszczenica

  Družobné podujatia
  Základné informácie
  Okres: Bardejov
  Mikroregión: Stredná Topľa
  Prvá písomná zmienka: 1270
  Nadmorská výška: 207 n.m.
  Počet obyvateľov: 1124
  Výmera katastra: 1589 ha

  Zaujímavé odkazy
  http://www.saris.eu.sk/kurima/
  http://kurima.e-obce.sk/
  http://www.malovanemapy.sk/ horny_saris/
  http://uzemneplany.sk/

  Ďalšie odkazy

  Kliknite pre načítanie mapy
  Interaktívna maľovaná mapa Bardejov a okolie

  MAPA: © Vydavateľstvo CBS
  www.malovanemapy.sk